Personvernerklæring GDPR

GDPR – Personopplysningsloven for Topazklinikken

Topazklinikken er opptatt av informasjonssikkerhet og å beskytte den informasjonen som benyttes i virksomheten. Reglene i de forskjellige lover ang innsamling, bruk og lagring av personopplysninger følges- også personopplysningsloven personvernforordningen GDPR, pasientjournalloven, helseregisterloven, pasient og brukerrettighetsloven og markedsføringsloven.

Opplysningene som samles inn om deg som kunde, er for å kunne yte best mulig service og for å tilfredsstille lovbestemte krav til lagring va helseopplysninger.

Første gang du kommer til klinikken, fyller du ut ett skjema om deg selv. Samtidig skriver du under på informasjon om samtykke til å lagre dine opplysninger i våre systemer.
Klinikken lagrer opplysninger om hvem du er, navn, fødselsdato, adresse, mailadresse i tillegg til erklæringen på skjema for din helse.
I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, diagnoser og yrke. Disse opplysningene reguleres av pasientjournalloven, helseregisterloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven.

Ingen av opplysningene om deg blir noen gang gitt til 3.part eller delt med andre.

Opplysningene om deg er sikret i låst, brannsikkert skap.

Du vil kun få nyhetsbrev fra klinikken, dersom du har gitt skriftlig samtykke.

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger klinikken har og hvordan vi behandler dem.
Du har rett til innsyn i journalen. Du har også rett til å slette feil opplysninger i din journal. Dette reguleres av helsepersonelloven.

Det gjelder egne regler for oppbevaring av journaler. Journaler slettes derfor ikke selv om ditt kundeforhold opphører.

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for Topazklinikken.

Topazklinikken
Anne-Karin Norenes

Innehaver og daglig leder